Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží výpočetní a kancelářské techniky mezi společností CMS Consulting s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1. Prodávající
CMS Consulting s.r.o., se sídlem Česká 47, 266 01 Beroun je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 121022 zabývající se prodejem výpočetní a kancelářské techniky a spotřebního materiálu osobám a firmám.
Prodávající zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP), což jejím zákazníkům umožňuje odebrané zboží a služby zahrnout do náhradního plnění zaměstnávání osob se ZP.

2. Kupující

Spotřebitel (osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).

Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (datum narození, adresa…).
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito VOP zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami).

Při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (kopii výpisu z obchodního rejstříku, kopii výpisu ze živnostenského rejstříku, Registraci k DPH). V případě jakýchkoli změn v těchto údajích je povinen o těchto změnách prodávajícího písemně uvědomit.

Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito VOP zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Dojde –li mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření rámcové obchodní smlouvy, pak odchylná ujednání mají přednost před zněním těchto VOP.

3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba
Obchod na adrese Česká 47, Beroun - centrum: Pondělí-Pátek: 8:00 - 17:00
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.vse-pro-kancelar.cz a http://obchod.cms.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V průběhu pracovní doby jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 311 610 431.

IV. Objednávání
Zboží u prodávajícího je možné objednávat následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "e-shop")
- elektronickou poštou na adrese objednavky@cms.cz
- osobně v pobočce Česká 47, Beroun - centrum

V objednávce musí být uvedeny následující údaje:

- obchodní jméno (příp. jméno a příjmení, datum narození) a sídlo (příp.bydliště) kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

- e-mailovou adresu a telefonní spojení na kupujícího
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Učiněním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží vč. nákladů na dopravu platných v době učinění a odeslání objednávky. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky.

Objednávka kupujícího je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy, samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je oprávněn potvrdit objednávku e-mailem, faxem či otiskem razítka při osobní objednávce.

Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvy a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

V. Ceníky
Každý den je k dispozici aktualizovaný ceník na adresách www.vse-pro-kancelar.cz a http://obchod.cms.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění.

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální ceny. Ceny jsou uváděny jako konečné, vč. DPH. Náklady na dopravu však v této ceně nejsou zahrnuty. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce v e-shopu, nebo v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující je oprávněn zboží převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto něco jiného. V případě, že prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží a kupující již provedl úhradu, je prodávající povinen obdržené finanční prostředky kupujícímu vrátit.

Je-li předmětem objednávky speciální zboží na objednávku, event. zboží, které není předmětem nabídky v e-shopu, příp. zboží, které není aktuálně na skladě dodavatelů prodávajícího, což je prodávající povinen kupujícímu sdělit ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, vyhrazuje si prodávající právo na stanovení ceny zboží až na dobu po obdržení objednávky. V tomto případě je smlouva uzavřena až v okamžiku odsouhlasení prodávajícím stanovené ceny zboží kupujícím.

VI. Platební podmínky

Kupující má právo si zvolit následující způsoby úhrady kupní ceny

- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem z účtu na účet
- platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje:

a) v případě placení hotovosti nebo prostřednictvím přepravce datum převzetí příslušné částky prodávajícím či přepravcem

b) v případě placení prostřednictvím peněžního ústavu, tj. bankovním převodem, připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Kupující je oprávněn převzít zboží až po úplné úhradě kupní ceny, není –li dohodnuto jinak.

Bude –li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena dohoda o tom, že kupující je oprávněn zboží převzít ještě před tím, než jej uhradil, pak nebude-li kupní cena uhrazena ve lhůtě do 5-ti (pěti) pracovních dní po uplynutí lhůty splatnosti, kdy tato činí 5 dní a začíná běžet dnem vystavení faktury prodávajícím, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen převzaté zboží neprodleně vrátit, a to nepoužité, nepoškozené včetně veškerých dokladů, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou.

Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

VII. Dodací podmínky
Osobní odběr:

Zboží bude předáno pouze osobě, která je objednala (dále jen „oprávněná osoba“), popřípadě osobě k tomuto oprávněnou osobou výslovně pověřené. Osoba předávající zboží je povinna se identifikovat, například platným občanským průkazem apod.

V případě osobního odběru je kupující povinen si zboží vyzvednout do 10ti dnů ode dne obdržení informace od prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Po uplynutí této lhůty se kupní smlouva od počátku ruší, nedohodnou –li se kupující s prodávajícím jinak.

Zasílání přepravní službou:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta s.p., DPD nebo jiným dopravcem.

Dodací lhůta:

Objednané zboží, je-li na skladě prodávajícího, bude odesláno nejpozději do 5 pracovních dní od okamžiku rozhodného pro dodání zboží (viz. níže). V ostatních případech (zejména není –li zboží na skladě prodávajícího) nejpozději do 5 pracovních dní ode dne obdržení zboží od dodavatele prodávajícího, v těchto případech je prodávající povinen kupujícího informovat o předpokládaném datu dodání a následně o tom, že obdržel zboží od dodavatele.

Okamžik rozhodný pro dodání zboží:

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, a při platbě „na fakturu“, běžet dnem uzavření kupní smlouvy, tj. po potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

V případě, že kupující zvolil jinou formu platby, např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě, že zboží není možné dodat v uvedeném termínu, je prodávající povinen kupujícího o tomto neprodleně informovat. Nebude-li kupující souhlasit s prodloužením termínu, má právo odstoupit od smlouvy, odstoupení však bude platné jen tehdy, pokud tak kupující učiní nejpozději do 1 dne ode dne obdržení informace o prodloužení termínu dodání od prodávajícího.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Kupující je povinen tuto skutečnost oznámit i prodávajícímu, a to e-mailem na adresu obchod@cms.cz.

Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené. Faktura slouží i jako daňový doklad bude přiložena v balíku.

VIII. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující – podnikatel je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit zaplacením částky odpovídající 20 % z ceny objednaného zboží (dále jen „odstupné“). Smlouva se v tomto případě zrušuje oznámením druhé strany, že toto právo využívá a zároveň zaplacením odstupného. Kupující – podnikatel toto právo nemá, pokud již přijal plnění závazku druhé strany nebo jeho části, nebo pokud již splnil svůj závazek nebo jeho část.

Ujednání v odst. 1 tohoto článku platí i pro spotřebitele, učinil-li objednávku osobně v pobočce Česká 47, Beroun - centrum s tím, rozdílem, že smlouva se v tomto případě zrušuje již samotným oznámením druhé strany, tedy kupujícího, že toto právo využívá.

Byla-li smlouva uzavřena s kupujícím - spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku (faxem, e-mailem, prostřednictvím e-shopu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Má-li kupující právo odstoupit od smlouvy, je nutno postupovat v souladu s níže uvedeným:
a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@cms.cz) s textem: "Odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající peníze za zboží zašle převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající odstoupení od smlouvy neuzná jako oprávněné a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět a tyto náklady přeúčtovány kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

IX. Informace o produktech
Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

X. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. O těchto změnách bude kupující informován na internetových stránkách www.cms.cz. Pro kupujícího platí obchodní podmínky ve znění a v rozsahu, který je uveden na internetových stránkách prodávajícího ke dni učinění objednávky.